Klient / Mesto Handlová
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan

Návrh rekonštrukcie námestia a okolitých plôch vznikol v rámci urbanistickej súťaže vyhlásenej mestom Handlová. Na súťaži bolo pekné, že sa nezaoberala len plochou samotného námestia, ale riešila aj dosahy na okolie – dopravné, sociálne, výtvarné,  hmotovo-priestorové súvislosti.